Skoči na glavno vsebino

DODATNA STROKOVNA POMOČ – MOBILNA SLUŽBA

Mobilna služba za dodatno strokovno pomoč v okviru CIRIUSa Vipava je eno izmed področji, ki se v zadnjih letih neprestano širi. Pokrivamo  goriško, postojnsko, ilirskobistriško ter koprsko  področje.

Izvajalci te pomoči smo različni strokovni profili z bogatimi izkušnjami:

– specialne in rehabilitacijske pedagoginje

– socialne pedagoginje

–  psihologinje

– inkluzivne pedagoginje.

Sodelovanje nam omogoča kakovostnocelostno in strokovno timsko obravnavo otrok s posebnimi potrebami.

DODATNA STROKOVNA POMOČ je namenjena v prvi vrsti neposrednemu delu s šolskimi kot tudi predšolskimi otroci, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

To so otroci ali učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z govorno-jezikovnimi motnjami, s čustveno-vedenjskimi motnjami, dolgotrajno bolni, gibalno-ovirani in ostali.

  Dodatna strokovna pomoč je namenjena premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj.

 Najpogosteje se dodatna strokovna pomoč izvaja v času vzgojno-izobraževalnega procesa, da otrok ni dodatno obremenjen. Obravnava večinoma poteka individualno, izven skupine v kabinetih, saj se tako najlažje posvetimo posameznemu otroku in njegovim primanjkljajem, oviram.

 Cilj dodatne strokovne pomoči je odpraviti ali omiliti težave oziroma naučiti otroke strategij kompenziranja primanjkljajev in učnih težav na vseh področjih razvoja, pri čemer uporabljamo:

–  individualno prilagojen pristop,

–  s strokovnimi znanji, izkušnjami in veliko mero kreativnosti ter fleksibilnosti uporabljamo različne metode, aktivnosti in materiale, ki jih prilagajamo potrebam posameznih otrok.

– kvalitetno izvajanje pedagoških ur z otroki, ki imajo specifične učne težave,

– razvijanje sposobnosti za samostojno in ustvarjalno delo,

– motiviranje otroka za delo,

– nudenje čustvene topline, razumevanje ter strpnost do njegovih posebnosti,

 -vzpodbujanje razvoja individualnih posebnosti otroka, njegovih močnih področij

– spremljanje razvoja otroka in sprotno prilagajanje individualnim potrebam otroka in

Za vsakega otroka strokovni tim pripravi individualiziran program, v katerem so opredeljeni:

– način obravnave otroka

– cilji, ki jih želimo doseči

– prilagoditve, ki so lahko prostorske , časovne, materialne ali vsebinske.

V strokovni tim je vključena tudi svetovalna služba, učitelji ali vzgojitelji ter seveda starši, ki so pomemben partner pri vzgojno izobraževalnem procesu.

Učitelje in vzgojitelje:

–  seznanimo z naravo otrokovih težav

– jim svetujemo katere pristope in strategije naj uporabijo

– kako naj postavljajo zahteve ali ovrednotijo naloge ter

–  kako naj ustvarijo tolerantnejšo klimo v skupini ali v razredu.

Prav tako svetujemo tudi staršem, smo jim v podporo in v pomoč tudi pri njihovem delu in vzgoji z otrokom.

Poleg individualne obravnave posameznega otroka naše delo zajema tudi:

–  svetovanje in strokovno podporo tako učiteljem kot staršem

– diagnosticiranje morebitnih težav

– sodelovanje z zunanjimi institucijami, kot so Centri za socialno delo ali Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov

– predavanja strokovnim delavcem šole ali staršem

S šolami ali vrtci sodelujemo tudi tako, da za učitelje in strokovne delavce oblikujemo pomoč v obliki podpore in svetovanja ter po potrebi izvedemo izobraževanje oziroma posvet s praktičnimi rešitvami za konkreten primer.

Dostopnost